Karta gwarancyjna

 

KARTA GWARANCYJNA

Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie produktów zakupionych w Polsce, w sklepie Luxton-Bis. Gwarancja obowiązuje na terytorium Polski i obejmuje produkty do których wydano Kartę Gwarancyjną. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z niezgodności produktu z umową. W przypadku wystąpienia uszkodzenia, prosimy o zwrócenie się do firmy Luxton-Bis. Warunkiem skorzystania z gwarancji będzie przedłożenie ważnej karty gwarancyjnej i dowodu zakupu produktu.

 Przeznaczenie nart: narty sprzedawane przez Luxton-Bis przeznaczone są do amatorskiego uprawiania narciarstwa na trasach przygotowanych i nieprzygotowanych, dopuszczonych przez  władze lokalne do uprawiania narciarstwa amatorskiego. Informację na jaką trasę są przeznaczone narty można uzyskać w firmie Luxton-Bis. Narty do ewolucji narciarskich i skoków, oraz do narciarstwa ekstremalnego objęte są osobnymi ustaleniami gwarancyjnymi.                                                                          

Konserwacja nart, butów narciarskich: narty i buty należy przechowywać w miejscach suchych. Nie wolno narażać nart i butów na działanie wilgoci /przechowywanie na balkonie, zawilgocone piwnice itp./, kurzu i brudu. Narty i buty powinny być zawsze suche i czyste. Nie wolno przewozić nie zabezpieczonych nart na dachu samochodu – zniszczenie nart solą, piaskiem, itp. Po zakończonym sezonie najlepiej przeprowadzić serwis nart i poddać je konserwacji – ostrzenie, smarowanie. Pamiętaj, że zabrudzone wiązanie narciarskie może nie działać poprawnie !!! Mokre buty narciarskie – wysusz. Buty powinny być zawsze zapięte.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zalecamy używania podczas jazdy sprzętu ochronnego, a zwłaszcza kasków narciarskich, gogli. Odpinanie wiązania i wyjmowanie z niego buta – należy nacisnąć ręką lub kijkiem narciarskim na dźwignię tylnego wiązania narciarskiego. Po awaryjnym wypięciu buta narciarskiego – należy ręką nacisnąć dźwignię tylnego wiązania aż do zatrzaśnięcia się go w pozycji wciśniętej. Wiązania powinny być montowane bezpośrednio na narcie (bez użycia dodatkowych elementów), tak aby nie zakłócać pracy hamulca. Jeśli narty są wyposażone w system Flowflex lub carwingową płytę dystansową należy wymienić oryginalny hamulec na hamulec o przedłużonych ramionach. Montaż, regulacja i konserwacja wiązań może być przeprowadzana jedynie przez autoryzowany serwis narciarski według wskazówek zawartych w Instrukcji technicznej. Każda zmiana rozstawu wiązań powoduje zmianę poziomu wypięcia się wiązania i wymaga regulacji siły wypięcia przez serwis. Nie wolno samodzielnie zmieniać siły wypięcia wiązań może to robić wyłącznie serwis narciarski. W terminach dokonywania konserwacji wiązań należy konserwować ślizgi i krawędzie nart. Należy uzupełniać ubytki ślizgów wyrównywać je poprzez szlifowanie i ostrzyć krawędzie nart. Samodzielna konserwacja nart, wiązań, butów i kijków polega na utrzymywaniu całego sprzętu w czystości. Na bieżącym usuwaniu wody, śniegu, lodu i zanieczyszczeń. Do usuwania zanieczyszczeń należy używać miękkiej szmatki zmoczonej niewielką ilością wody z detergentem.

WARUNKI GWARANCJI

1.        Producent poprzez sprzedawcę, udziela gwarancji na produkt na okres 24 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej w niniejszej karcie gwarancyjnej    i dokumencie zakupu.

2.        Niniejsza gwarancja uprawnia do serwisu gwarancyjnego w Autoryzowanym Serwisie w Polsce za pośrednictwem sprzedawcy.

3.        Wady produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14dni od daty przyjęcia produktu. Nie dotyczy to usterek wymienionych w pkt.6. 14 dniowy czas naprawy może ulec wydłużeniu, np. w przypadku gdy części niezbędne do naprawy muszą być sprowadzone z zagranicy. O przedłużeniu czasu naprawy klient zostanie poinformowany przed upływem 14 dni.

4.        Użytkownik dostarcza sprzęt do Luxton-Bis. Wysyłka sprzętu do klienta odbywa się  za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty polskiej.

5.        Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu na nowy, wolny od wad, jeżeli:                                                                

 a.1: Autoryzowany serwis stwierdzi, że wystąpiła wada fabryczna sprzętu. Wymianie podlega tylko ta część produktu, w której wystąpiła wada. W przypadku braku możliwości wymiany produktu na ten sam typ/model, dokonana zostanie wymiana na produkt o nie gorszych parametrach funkcjonalnych od produktu podlegającego wymianie.                         

a.2: Autoryzowany serwis stwierdzi, że mimo prawidłowego użytkowania sprzętu, reklamowany produkt uległ uszkodzeniu.

Według udzielonej gwarancji kupujący ma prawo, w zależności od decyzji producenta, serwisu, do naprawy albo do wymiany wadliwego sprzętu lub jego części.

6.        Gwarancja nie obejmuje obniżania się jakości produktu spowodowanego normalnym procesem zużycia i sytuacji:               

wystąpiło mechaniczne uszkodzenie produktu, wystąpiło wyprostowanie narty spowodowane niewłaściwym użytkowanie lub użytkowaniem zbyt krótkich nart przez narciarza cięższego niż przewidziany dla danej długości i typu nart, niewłaściwym lub niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem sprzętu, przeróbkami i zmianami konstrukcyjnymi produktu oraz naprawami poza Autoryzowanym serwisem, założeniem dodatkowego wyposażenia – innego niż zalecane przez producenta, rdzewienia krawędzi, ślizgi nart nie są objęte gwarancją, wygięcie kija narciarskiego, uderzenia i obicia nart -butów- kijków, a w szczególności odprysków laminatu – lakieru.

7.        Wszelkie zmiany zapisów w Karcie gwarancyjnej, oraz ślady przeróbek lub prób dokonania zmian konstrukcyjnych produktu, oraz napraw przy użyciu  nieautoryzowanych części albo napraw poza Autoryzowanym serwisem, a także użytkowania produktu niezgodnie z warunkami eksploatacji i konserwacji. W szczególności niedbałym obchodzeniem się i wystawianiem na działanie wody, ujawnione w trakcie wykonywania serwisu gwarancyjnego powodują jej utratę.

8.        Karta gwarancyjna wypełniona w sposób niepełny, niepoprawny lub z widocznymi śladami przeróbki jest nieważna. W szczególności numer seryjny produktu musi być zgodny z numerem wpisanym do Karty gwarancyjnej.

9.        Firma Luxton-Bis, Producent, Autoryzowany serwis, nie będą ponosiły odpowiedzialności, jeżeli warunki gwarancji nie będą mogły być spełnione na skutek ograniczeń exportowo-importowych lub nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających wykonanie naprawy lub wymiany.

10.     Rozpatrzenie ewentualnych reklamacji odbywa się poprzez Autoryzowany Serwis. W przypadku gdy Klient nie zgadza się z opinią Autoryzowanego Serwisu, reklamacja jest kierowana do Rzeczoznawcy. W przypadku poniesienia kosztów dodatkowej ekspertyzy wykonanej przez Rzeczoznawcę i reklamacji będącej nieuzasadnioną, kosztem tym zostaje obciążony Klient.

11.     Użytkownik przekazując produkt wraz z niniejszą Kartą Gwarancyjną do Luxton-Bis w celu dokonania uprawnień wynikających z niniejszej Gwarancji, akceptuje wszystkie powyższe warunki udzielonej gwarancji.

12.     Rdzewienie krawędzi nart jest naturalnym procesem utleniania się stali i nie jest podstawą do reklamacji.

13.     Nie są objęte gwarancją wszelkiego rodzaju zaślepki, zawieszki, zatyczki, naklejki, emblematy na nartach, butach, kijkach i wiązaniach narciarskich.

 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:     Producenci sprzętu narciarskiego, oraz Luxton-Bis nie odpowiadają za żadne szkody lub ich następstwa wynikające z używania sprzętu narciarskiego a w tym:

1.        Za umyślne lub przypadkowe zniszczenie sprzętu.

2.        Za utratę  wiązań lub innych przedmiotów.

3.        Za inne straty materialne albo utracone korzyści.

Producenci sprzętu narciarskiego, oraz Luxton-Bis nie będą udzielać rekompensat lub odszkodowań, bez względu na ich przyczynę.

 

Model nart……………………………………………………………………………………….. nr. seryjny………………..................., data zakupu…………………........